Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Αντικείμενο - Σκοπός

Έχει ως βασικό στόχο να προάγει τη γνώση και την υψηλού κύρους επιστημονική κατάρτιση σε σύγχρονα και καινοτόμα επιστημονικά πεδία, που προτείνουν και υιοθετούν σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους διαχείρισης φυσικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στη διεύρυνση αλλά και στην εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων στον Τομέα των Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της τηλεπισκόπησης, καθώς και στις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις βιώσιμης - πράσινης ανάπτυξης και βέλτιστης διαχείρισης πόρων. Σκοπός του είναι η επιλογή των αρίστων ανάμεσα στους αποφοίτους των Σχολών Περιβάλλοντος, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και γενικότερα όλων των σχολών Θετικών Επιστημών και η εκπαίδευσή τους στα πιο πάνω επιστημονικά πεδία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Έχει λοιπόν διεπιστημονικό χαρακτήρα με τελικό στόχο την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης μέσα από ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στις επιστήμες της Πληροφορικής, της Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε σαράντα (40) κατ΄ έτος.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 4.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ με 30 Π.Μ. και Β΄ εξάμηνο με 30 ΠΜ), και στο Γ΄ εξάμηνο κάθε φοιτητής εκπονεί διπλωματική εργασία (30 Π.Μ.). Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

Back to Top